Сауда-саттық ақпарат

Индексі

3 374,21
-60,07 -1,75%
Соңғы мәліметтердің уақыты 17.09.21 17:30
Соңғы мәні 3 434,28
ашылу 3 442,03
Минимум 3 405,46
52 аптадағы минимум 2 390,24
Тарихи минималды мәні 69,48
Айдың басынан бастап өзгеруі +297,75
Айдың басынан бастап өзгеруі, % +9,49
Мәмілелер көлемі, млн KZT* 810,5
Капитализациясы, млрд KZT** 8 205,7
Нарық мәртебесі Жабық
Алдыңғы мәміне қатынасты құбылуы -7,75
Алдыңғы жабу 3 442,03
Максимум 3 460,67
52 аптадағы максимум 3 470,44
Тарихи максималды мәні 3 442,03
Жыл басынан бастап өзгеру +755,91
Жыл басынан бастап өзгеру, % +28,22
Мәмілелер көлемі, мың USD* 1 907,4
Капитализациясы, млн USD** 19 311,1

* KASE индексінің өкілетті тізіміне кіретін, акциялар бойынша мәмілелер көлемі

** KASE Индексінің өкілетті тізіміне кіретін, акциялардың капитализациясы

KASE индексі, осы индексті құрастыру күнінде оның өкілетті тізіміне кіретін, акциялардың нарықтық бағасының, еркін айналыстағы акцияларды есепке қосып, капиталға айналуы бойынша, осы тізімдегі акциялардың белгілі бір күндегі бағасына сараланған қатынасы болып табылады.

KASE индексінің мәні, осы индекстің өкілетті тізіміне кіретін, акциялармен жасалған әр мәміледен кейін қайта есептеледі.

Индикаторды жаңарту уақыты: нақты уақыт тәртіптемесінде

Индикатордың трендін жаңарту уақыты: алдыңғы сауда-саттық күнге қатынасты нақты уақыттәртіптемесінде

Code Company Last
price, KZT
Trend, % Close
price, KZT
Weight, % Shares, pcs Fi, % Ri
CCBN Банк ЦентрКредит 301,00 -1,60 11,0 188 029 035 40,4 1,0000000
HSBK Народный банк 183,20 -0,94 15,5 11 754 049 397 35,5 0,0418292
KCEL Kcell 1 344,94 +0,29 11,6 200 000 000 25,0 0,3554609
KEGC KEGOC 1 868,49 +0,45 14,4 259 998 610 10,0 0,6149838
KZAP НАК "Казатомпром" 15 720,00 -6,72 18,4 259 356 608 25,0 0,0373680
KZTK Казахтелеком 34 000,00 0 15,5 10 706 024 23,0 0,3835151
KZTO КазТрансОйл 1 070,99 -0,19 13,5 384 628 099 10,0 0,6793537
* индексті есептеу күні мәміле болмаған жағдайда, осы акциялар үшін алдыңғы нәтижелі күндегі соңғы мәміленің бағасы қолданылады