"Қазақстан Даму Банкі "АҚ 2021 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды

19.04.22 11:54
/KASE, 19.04.22/ – Облигациялары Қазақстан қор биржасының (KASE) ресми тізімінде тұрған "ҚАЗАҚСТАН ДАМУ БАНКІ "АҚ (Нұр-Сұлтан) Компанияның 2021 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті Биржаға ұсынды. 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы аудит жүргізілген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, млн теңгемен): --------------------------------------------------- 31.12.21 31.12.20 Көрсеткіш ж.б. ж.б. ----------------------- ------------- ------------- Меншікті капитал 556 828 281 512 033 050 Жиынтық активтер 3 741 829 400 3 087 979 887 Жиынтық міндеттемелер 3 185 001 119 2 575 946 837 Таза пайда (таза шығын) 31 499 671 22 369 842 ROA, % 0,84 0,72 ROE, % 5,66 4,37 --------------------------------------------------- Компанияның 2021 жылға қаржылық есептілігінің аудитін "КПМГ Аудит". ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілік барлық елеулі қатынастарда 2021 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша "Қазақстан Даму Банкі" АҚ мен оның еншілес ұйымдарының шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының шоғырландырылған қозғалысын анық көрсетеді. Есеп KASE интернет-сайтында жарияланды https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkzf6_2021_cons_rus.pdf [2022-04-19]