/ҚАЙТАЛАУ/ 2012 жылы KASE "IS2IN" бағалы қағаздар эмитенттерімен электрондық құжат алмасудың арнайы мамандандырылған жүйесін іске қосуды жоспарлап отырВ 2012 году KASE планирует запуск специализированной системы электронного документооборота с эмитентами ценных бумаг "IS2IN"

21.11.11 14:55
/KASE, 2105.1109.11, 05.09.11 жаңалықты қайталау/ – Қазіргі уақытта Қазақстан қор биржасы (KASE) "IS2IN" ("ISSUERS TO INVESTORS", бұдан әрі – "IS2IN" жүйесі) бағалы қағаздар эмитенттерімен электрондық құжат алмасудың арнайы мамандандырылған жүйесін әзірлеуді жүзеге асыруда. "IS2IN" жүйесін әзірлеу KASE веб-сайтында, листингілік компаниялардан келіп түсетін, құжаттарды жедел орналастыру қажеттілігінен, сондай-ақ бағалы қағаздар эмитенттерінің және рұқсаттама бастамашыларының ақпаратты ашудың қолданыстағы тәртібін халықаралық тәжірибеге сай ету ниетінен туындады. В настоящее время Казахстанская фондовая биржа (KASE) осуществляет разработку специализированной системы электронного документооборота с эмитентами ценных бумаг "IS2IN" ("ISSUERS TO INVESTORS", далее – система "IS2IN"). Создание системы "IS2IN" вызвано необходимостью более оперативного размещения документов, поступающих от листинговых компаний, на веб- сайте KASE, а также желанием привести существующий порядок раскрытия информации эмитентами ценных бумаг и инициаторами допуска в соответствие с международной практикой. "IS2IN" жүйесі листингілік компанияларға құжаттарын (мерзімділік қаржылық есеп берушіліктерді, жиналыстар хаттамаларын, бағалы қағаздар шығарылым аңдатпаларын және т.б.) автоматты тәртіптемеде KASE-ге олардың қағаз жүзіндегі нұсқасын ұсынусыз беруге және стандартталған жаңалық хабарларын кейіннен оларды KASE веб-сайтында орналастырумен жасауға мүмкіндік береді. Система "IS2IN" позволит листинговым компаниям осуществлять передачу своих документов (периодической финансовой отчетности, протоколов собраний, проспектов выпусков ценных бумаг и др.) в автоматическом режиме без предоставления KASE их бумажных версий и создавать стандартизированные новостные сообщения с их последующим отображением на веб-сайте KASE2012 жылдың 01 қаңтарынан бастап 01 шілдесіне дейін листинглілік компаниялардың KASE-ге ақпаратты "IS2IN" жүйесі арқылы да және кәдуілгі тәртіптеме арқылы да беру, ал 2012 жылдың 01 шілдесінен бастап тек "IS2IN" жүйесі арқылы беру мүмкіндігі болатыны жоспарлануда. Планируется, что с 01 января по 01 июля 2012 года листинговые компании будут иметь возможность осуществлять передачу информации KASE одновременно через систему "IS2IN" и в обычном режиме, а с 01 июля 2012 года – только через систему "IS2IN"Тиісті өзгертулер мен толықтырулар Листингілік ережелерге енгізіледі, ал листингілік компанияларға ақпаратты ашу тәртібі туралы қосымша келісімге қол қою ұсынылады. Соответствующие изменения и дополнения будут внесены в Листинговые правила, а листинговым компаниям будут предложены на подписание дополнительные соглашения о порядке раскрытия информациилистингілік компанияларды және басқа да мүдделі адамдарды "IS2IN" жүйесінің жұмысымен таныстыру мақсатында KASE тиісті семинарларды ұйымдастырады, олардың мерзімі мен өтетін жері қосымша хабарланады. С целью ознакомления листинговых компаний и других заинтересованных лиц с порядком работы в системе "IS2IN" KASE организует соответствующие семинары, о сроках и месте проведения которых будет сообщено дополнительно. [2011-1109-2105]