Сауда-саттық ақпарат

Шетелдік инвесторларға

Шетелдік инвесторларға

Сіздің бизнесіңіздің қаржылық тұрақтылығы мен тәуелсіздігіне қолжеткізу үшін қор нарығының мүмкіншіліктерін қалай тиімді пайдалануға болатыны туралы толығырақ біліңіз

ҚОР НАРЫҒЫНЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Бірыңғай тіркеуші

Орталық депозитарий

Қор биржасы

Брокер

Кастодиан


Инвестор

REMOTE MEMBERSHIP (RM) ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ БИРЖАДА ҚАШЫҚТАН МҮШЕЛІК ЕТУ

Remote Membership (RM) жүйесі, қазақстандық қор және туынды қаржы құралдары нарықтарына қатысуға мүмкіндігі немесе ниеті жоқ, бірақ оларға рұқсаттама алғысы келетін, шетелдік компанияларға Биржада қашықтан мүшелік етуді ұсынады.

 • Дүниежүзілік биржалық федерациясының (The World Federation of Exchanges) құрамына кіретін, қор биржаларының мүшелері
 • брокерлік/дилерлік қызметті жүзеге асыруға резиденттік мемлекеттің уәкілетті органының тиесті лицензиясы бар, шетелдік заңды тұлғалар. Шетелдік заңды тұлғалардың KASE сауда-саттықтарына рұқсаттама алуы, брокерлік/дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияны өзара мойындауды қарастыратын, брокерлік/дилерлік қызметті қадағалау аясындағы уәкілтті органдардың арасында ынтымақтастық туралы және ақпараттармен алмасу туралы халықаралық келісімдер бар болса ғана мүмкін.
 • инвестициялық-тартымды қазақстандық компаниялардың 100-ден астам бағалы қағаздарына қолжетімділік
 • акциялар нарығында T+2 тәртіптемесінде есеп айырысу
 • брокерлер-дилерлер мен маркет-мейкер үшін қаржылық стимулдар
 • дамып келе жатқан капитал нарығының әлеуетінің өсуі
 • нормалар мен талаптардың айқындығы, анықтығы және бүтіндігі
 1. Соответствие требованиям KASE
 2. Регистрация в качестве налогоплательщика в Республике Казахстан
 3. Заключение договора текущего счета и договора депозитарного обслуживания с Центральным депозитарием
 4. Получение членства на KASE
 5. Оплата вступительного членского взноса
 6. Получение статуса клирингового участника
 7. Допуск к торгам

Сауда-саттық жүйесімен қашықтан кіру тәртіптемесінде жұмыс жасау ережелерімен осы жерде толығырақ танысуға болады

Direct market access (DMA) жүйесі ақылы нарыққа тікелей рұқсаттама

Direct Market Access (DMA) жүйесі – комплекс программно-технических средств члена KASE сауда-саттық жүйесімен өзара әрекеттесетін және DMA-клиенттерінің клиенттік тапсырыстары негізінде мәмілелер жасасуға арналған, KASE мүшесінің бағдарламалық-техникалық құралдар кешені.

DMA жүйесі, қор нарығында алгоритмдік және жоғары частоталық стратегияны іске асыратын, институционалдық инвесторлар мен трейлерге бағдарланған.

Брокердің DMA-клиенттері өз өтінімдерін KASE сауда-саттық жүйесіне тікелей жолдап, жетілдірілген технологиялық шешімдерді пайдалана отырып, нарықтық ақпаратты неғұрлым тез ала алады.

Клиенттік тапсырыстарын DMA-клиенттері дербес түрде (KASE мүшесінің қызметкерінің тікелей қатысуысыз) DMA жүйелерін пайдалану арқылы жолдап, KASE мүшелеріне DMA жүйелері арқылы электродық түрде жолдайды. DMA-клиенттерінің тапсырыстарына тіркеудің, тексерудің, верификацияның, есепке алудың және клиенттік тапсырысты орындаудың тездетілген процедуралары қолданылады.

Налогообложение инвесторов

в отношении нерезидентов Республики Казахстан
Акциялар
(долевые ценные бумаги)
Паи ПИФ/ETF
(долевые ценные бумаги)
Корпоративтік облигациялар
(долговые ценные бумаги)
Государственные облигации
(долговые ценные бумаги)
Освобождается от налогообложения при условии, что сделка совершена на KASE методом открытых торгов Освобождается от налогообложения в случае совершения сделки как на KASE, так и на внебиржевом рынке ценных бумаг
Акциялар
(долевые ценные бумаги)
Паи ПИФ/ETF
(долевые ценные бумаги)
Корпоративтік облигациялар
(долговые ценные бумаги)
Государственные облигации
(долговые ценные бумаги)
По акциям и паям купонное вознаграждение не выплачивается Освобождается от налогообложения по облигациям, находящимся на дату начисления вознаграждений в официальном списке KASE Освобождается от налогообложения , независимо от того, находятся ли облигации официальном списке KASE или приобретены на внебиржевом рынке ценных бумаг
Акциялар
(долевые ценные бумаги)
Паи ПИФ/ETF
(долевые ценные бумаги)
Корпоративтік облигациялар
(долговые ценные бумаги)
Государственные облигации
(долговые ценные бумаги)
Освобождается от налогообложения в случае соответствия следующим критериям:
 • объем исполненных сделок с ценными бумагами составляет не менее 25 млн.тенге в месяц
 • количество исполненных сделок с ценными бумагами составляет не менее 50 сделок в месяц
Информация по ценным бумагам в целях налогообложения
По облигациям дивиденды не выплачиваются

Байланыстар

Инвесторларға ақпараттық қолдау көрсету сұрақтары бойынша хабарласыңыз:
Эмитенттермен және инвесторлармен жұмыс Департаменті:
 • тел: +7 (727) 237 60 19
 • факс: +7 (727) 237 53 09
 • e-mail: